تبلیغات
زبان لکی و فرهنگ مردمان آن - زبان‎ها و گویشهای ایرانی _ زبان لکی
زبان لکی و فرهنگ مردمان آن
السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم عن یجمع به الکلم
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

به خوانندگان معلوم است كه اصطلاح زبان‏های ایرانی منحط به زبان و گویشهای زبان مستعمل در ایران كنونی نمیباشد. تعبیر مذكور مربوط است به همهی زبانهایی كه امروز در فلات ایران با آن‏ها ایرانینژادان تكلم میكنند. مثل فارسی ایران، افغانستان و ماوراءالنهر و جزیرهنمای هند، كردی، لوری، گیلانی، پشتو، آسی، تاتی، تالشی، بلوچی، زبانهای پامیری، یغنابی و غیره. دست‏آوردهای علم زبانشناسی اثبات نمود كه زبانهای نامبرده، ریشه به زبان قوم قدیمی با نام آری ـ آریانی دارد. دورهی موجودیت این زبان، تقریبا از هزارهی سوم تا هزاری اول قبل از میلاد ادامه داشته است. ایراتوسفن، جغرافیاشناس یونان قدیم ( 267 ـ 192 قبل از میلاد) كشور میان هند و بینالنهرین را آریان مینامد. و اتمولوژی كلمهی ایرانی به صفت فلات قارهی آسیا از كلمهی آری مشتق گردیده است. چنانچه كلمهی آری در متون قدیم پارسی، به صورت آیریه و آیریه نام ثبت شده در عبارت آیریا، نام خشتره، یعنی ایران شهر یا كشور ایران، دچار میآید. یعنی صدای آ را به ای و ت به ه تبدیل شدهاند و قسم آم كلمهی مزبور حذف گردیده است. همین طور ایران شهر جایگزین عبارت فوق میشود.
تقریبا در هزاره
ی دوم قبل ازمیلاد اقوام آری به دو دسته، یعنی هند و ایرانی تقسیم میشوند. در این خصوص اوستا آثار خطی قدیمترین ایرانیان و ریگ‏ویدا یا ویدا، آثار خطی قدیمترین هندوان، شهادت میدهند.
بعدا انقسام و پراكنش خود قوم ایرانی (آریایی) در حدودهای فلات ایران، از هند و چین، بدخشان و قفقاز، بین
النهرین و آسیای مركزی ادمه مییابد.
به طوری كه آثار دوره
های مختلف شهادت میدهند، هنوز در هزارهی اول قبل از میلاد بر اثر پراكنش نژاد ایرانی زبانهای متفرقه ظهور كردند. و مرور زمان، به تفاوت این گونه زبانها افزوده است. تفاوتها چنان صورت گرفتهاند كه هم اكنون مقرر و معین نمودن تاریخ یكی بودن آن‌ها، سرآغاز پراكنش و تفاوتها، ناممكن گردید. با در نظر داشت تغییرات و تحولات كیفی زبانهای ایرانی را میتوان به سه مرحله تقسیم نمود:
1ـ دوران قدیم زبان
های ایرانی از لحظهی انقسام ایرانیان و هندوان آغاز یافته، تا قرنهای چهارم و سوم قبل از میلاد ادامه داشته است.
2ـ دوره
ی میانهی زبانهای ایران بلافاصله از قرنهای چهارم و سوم قبل از میلاد آغاز و تا قرنهای هشتم و نهم میلادی ادامه مییابد.
3ـ دوره
ی نو زبانهای ایرانی، از قرون هشتم و یا نهم میلادی (قرن دوم و سوم هجری) شروع شده و تا امروز ادامه دارد.
زبان
های دورهی قدیم و میانهی ایرانی از قبیل اوستایی، پهلوی، پارسی قدیم میانه، مادی، پارتی، سغدی، باختری، خوارزمی، خوتنی، اسكیف، سكایی و سرمتی و غیره، مجموعا زبانهای قدیم یا زبانهای مردهی ایرانی نامیده میشوند. البته این امر بیسبب نیست. زیرا اگر بعضی از زبانهای مذكور چون مادی، اوستایی، خوارزمی كاملا از بین رفتهاند، بعضی زبانهای دیگر به مثل فارسی قدیم، میانه، پهلوی، سغدی، اسكیف و سرمتی، بر اثر پذیرفتن تغییرات كیفی از استعمال خارج شده و جای آن‌ها را زبانهای جدید گرفتهاند. مثلا در ادامهی انكشاف به جای زبان فارسی قدیم و میانه، زبانهای فارسی مستعمل در ایران، افغانستان و ماوراءالنهر، تاتی، تالشی، گیلانی، جایگزین گردیدهاند.
ضمنا
خاطر نشان كردن لازم است كه حجم و سطح تحقیق زبانهای قدیم ایرانی، خیلی گوناگون میباشند، زیرا عدهی از این زبانها (اوستایی، فارسی قدیم و میانه، پارتی، سغدی و خوارزمی، سكایی و خوتنی) دارای آثار و نوشتههای متنوع بوده و از مادی، اسكیف و سرمتی، تنها اسم اشخاص، كلمههای جداگانه و نامهای جغرافیایی باقی ماندهاند.
یك سطح نبودن یادگار
یهای خطی، در كار آموزش و تحقیق زبانهای نامبرده شواریهایی پیش آوردند كه دربارهاش همان ابتدا، محققین و علمای مغرب و مشرق اظهار نظرها كردهاند. در جملهی دانشمندان كشورهای مختلف شرق شناسان سابق شوروی نیز سهم بارز خود را گذاشتهاند و نوشتههای خاصر مختصر تاریخچهی آموزش و تحقیق زبانهای ایرانی است.
1ـ زبان اوستایی. زبان یادگاری قدیم
ترین خطی خلقهای ایرانینژاد، یعنی «اوستا» را زبان اوستایی نامیدند. آن كتاب مذهبی بوده و دارای متن آیات دین زردشتی میباشد. قسمت قدیمترین اوستا متعلق به هزارهی دوم قبل از میلاد است. آن تنها در آخرهای هزارهی اول قبل از میلاد و خاصه در عهد ساسانیان به رسمالخط آرامی ثبت گردید. قابل یادآوری است كه هنگام به رشتهی تحریر كشیدن متن‏ها به آرامی، زبان مزبور، كی‏ها از استعمال افتاده بوده است. هر چند آیهها به نحوی خوانده میشدهاند، كسی به زبان آن مكالمه نمیكرد. دست خطهای اوستا كه مورد مطالعه و آموزش محققان قرار گرفتهاند، مربوط به قرنهای هفت و هشت هجری میباشند و قدیمترین دست خط آن در سال 1678 میلادی خوش نویسی شده است. تحقیق علمی زبان كتاب مقدس از قرن هیجده (دوازده هجری) آغاز مییابد.
سال 1771 آنكتیل دیو پرون، دانشمند فرانسه یكی از دست
خطهای اوستا را در هندوستان دریافت نموده، به فرانسوی ترجمه میكند و خصوصیات زبانی متن را شرح میدهد. بعدا یك گروه زبانشناسان (ف. بوپ، ر. راسك، ای. بیورنوف) مواد زبان اوستا را در جریان آموزش زبانهای هند و اروپایی (به گونهی مقایسه) استفاده بردند.
فر. شپیگل، دانشمند آلمانی طی سال
های 1802 ـ 1863 در مورد خصوصیات آوایی و شرح لغات اوستا (ترجمهی قسمتهای واندیداد، ویسپرد ویسنا) اثر سه جلدی تالیف مینماید.
در روسیه به طور عمومی آموزش زبان اوستا را پروفسور ك.ا.كوسوویچ در دانشگاه پتربورگ آغاز می
كند. سال 1861 دانشمند نامبرده كتابی را تحت عنوان «چهار مقاله از زند اوستا» با ترجمه، شرح صرفی و ترانسكریپسیون (صورت آوایی) انتشار میدهد.
نصوص متن اوستای سال 1864 فر. یوستی، دانشمند آلمانی حاوی لغت و گرامری زبان اوستا بود. یكی از بهترین كتاب به تحقیق اوستا بخشیده شده، كتاب
های در تحقیق اوستا كتاب تعلیمی و. گیگر، دانشمند آلمانی میباشد كه سال 1879 منتشر گردیده است.
سال 1892 كتاب ا.و. یاكسون كه در آن خصوصیات زبانی اوستا در مقایسه با سانسكریت مورد بررسی قرار داده شده بود، به زبان انگلیسی انتشار می
یابد.
فر. باتولومی، ایران شناس معروف آلمان در پایان قرن 19، مشغول به تحقیق اوستا می
شود و در نتیجه، به تالیف سه اثر پرارزشی كه میانشان «قاموس زبان ایرانی قدیم» در سال 1940 دارای مقام خاصه است، كامیاب میگردد. در اواخر قرن 19 تهیه شدن ترجمهی كامل انگلیسی اوستا همراه با شرح خصوصیات صرفی زبان آن از جانب ج. دارمستیتر در سالهای 1892 ـ 1893، همچنین تهیهی متن انتقادی اوستا با سعی و كوشش گ. گلدنیر شایان ذكر است.
صف محققین زبان اوستایی در قرن 20، خیلی افزوده شد. چنان
چه در آلمان خ. ریخلت، خ. یونكر، ن. خارتیل، خ. هومباخ، در فرانسه ر. بنوینیست، ژ. دیوشن، گیلی من، در انگلستان، و هنینگ، خ. بیلی، گرشیویچ، در لهستان كوریلوویچ، در كشورهای اسكاندیناوی گ. مورگن سترنه، ا. كریستنسن، ك. بار، خ. نیوبرگ، در هندوستان انكته شرپا، در آمریكا اسمیت و در شوروی سابق ا. ا فریمان، وای،‌آبایف، ای. برتلس، س. ن. سوكولوف و دیگران به حل مسایل گوناگون اوستا، از جمله خصوصیات زبانی آن همت گماریدهاند. مثلا ر. بنوینیست دانشمند فرانسوی یكی از تالیفاتش را صرفا به تحلیل مصدر زبان اوستا بخشیده است. مستشرق س. ن. سوكولوف در كتاب خود تخت عنوان « زبان اوستایی» (سال 1961) بخشهای گوناگون صرف، از جمله مصوتها، صامتها، اسم و فعل، عبارت و جملات زبان اوستا را مورد بحث و بررسی قرار داد. كتاب تعلیمی « زبان اوستا» (1964) كه متعلق به قلم دانشمند نامبرده است از نخستین كتاب تعلیمی شوروی سابق در این رشته میباشد.
در سال
های 70 ـ 60 قرن كنونی به خزینهی اوستا شناسی دو اثر عالم، یعنی سانكتپتربورگی و س. ن. سوكولوف وارد شد تحت عنوان « زبان اوستایی» (1963) و «زبان اوستا» (سال 1972) كه اولی دایر به خصوصیات آوایی و صرف و نحو بخشیده شده و بعدی در شرح و تفسیر متن، نصوص با ضمیمه‏ی لغت ارایه گردیده بود.

موضوع اوستا بعدا در كتاب ای. س. براگینسگی « میراث ادبی ایرانیان»، مسكو 1984 نیز بررسی شده است. در آن به ویژه جهتهای زبانی، آنتروپونیوم و نامهای جغرافیایی مورد بحث قرار گرفتهاند.
در این اواخر، ج. م. ستبلین ـ كامنسكی به تفسیر نام رستنی
ها در اوستا دست زد و كتابی را تحت عنوان « رستنیها در اوستا»، لنین گراد 1986 به طبع رسانید. اینچنین ترجمه متن روسی اوستا بصفت نصوص در انتخاب این دانشمند سال 1990 در انتشارات معارف شهر دوشنبه به طبع رسید.
2) زبان فارسی قدیم. این زبان منصوب به هزاره
ی اول قبل از میلاد بوده توسط متن نوشتههای شاهان هخامنش (قرون 7ـ3 قبل از میلاد) تا زمان ما حفظ گردیده است. از جمله نمونه های آن را ما در آثار خطی نوشته های میخی اریه رمنه و ارشم(همدان)، كروش (پاسارگاد، نزدیكی شیراز)، دارا (كوه بیستون میان همدان و كرمانشاه)، نقش رستم و نوشتههای كسری اول (سوزه)، نوشته های ارتكسركس اول و غیره دیده میتوانیم. چنان كه در بالا اشاره كردیم، زبان فارسی قدیم با رسمالخط میخی ثبت شده است. نخستین مراتبه راجع به خط میخی هرودوت مورخ یونان باستان در قرن چهارم قبل از میلاد یادآور میشود. آن تنها از قرن هفده (یازدهم هجری) دقت مسافران اروپایی را كه از كشور ایران دیدن میكردند، به خود معطوف مینمود. سال 1621 یك نفر سیاح ایتالیایی به اسم پترا دالهوله سطری چند از این عاملات را نوت گرفته و به نیاپول فرستاد. كمی بعد چادرین (سال 1711) كارستین نیبور (سال 1860) بدون سر فهم رفتن ]درك[ مطالب، پارهای از متن را به طبع میرسانند. تنها در پایان قرن 18 ك. نیبور و آ. گ. تیخسن به نتیجهای میرسند كه خط نوشتههای میخی بایستی از چپ به راست خوانده شود. فریدریش میونتریك نفر دانماركی تنها مربوط به عهد هخامنشیان بودن سیستم خط میخی را مقرر ساخت. شخصی كه واقعا نوشتههای نامبرده را خوانده توانست، جورج فریدریش گروتیفند، معلمی از گتنگن آلمان بود. او بار اول نتیجهی تحقیق خویش را سال 1802، به جمعیت علمی گتینگن ارایه نمود. با از سر ره برداشته شدن موانع عمده، در نیمهی اول قرن 19 علماء به درك نمودن خصوصیات زبانی متون كوشیدند، ناشران نخستین متون فارسی قدیم را (رائولینسان از انگلستان، بیورنوف از فرانسه، ك. شپیگل، ك. كوسوویچ، تولمان) طبع و نشر نمودند.
تذكر باید داد كه در تحقیق زبان فارسی قدیم خدمت تولمان و دكنت، بزرگ است. تولمان سال 1908 كتابی را تحت عنوان« زبان فارسی قدیم» به طبع رساند. این كتاب
حاوی ترجمهی انگلیسی، شرح لغات و تركیب اصوات، صرف و نحو بود.
تحقیق و آموزش زبان فارسی قدیم پس از انقلاب سال 1917 در روسیه با اهتمام دانشمندان ك.گ زالمان ا. ا فریمان، و ای. آبایوف، و. و. استرووه و دیگران صورت می
گرفت. همزمان تدریس آن در دانشگاههای مسكو، لنینگراد، باكو، تفلیس، اروان، تاشكند و دوشنبه مقرر گردیدند.
راجع به زبان فراسی قدیم و هم اوستا تحقیقات پروفورسل. گ . گرتسنبرگ ، جالب دقت است. او از این زبان
‎‎ها برای حل یك عده مسایل همه زبانهای هند و اروپایی استفاده میكند. ثمرهی همین تحقیقات بوده كه كتاب «لحن و جدل در زبانهای هند اروپایی» (لنین گراد، 1982) منتشر گردید.
مسایل زیاد زبان
های اوستایی و فارسی قدیم به طور همه جانبه مورد نظر تحقیق س. ن. سوكولوف قرار گرفت. آنها را میتوان در صفحات كتاب «مبانی شناخت زبانهای ایرانی» (مسكو 1979) پیدا نمود.

3ـ زبان فارسی میانه. این زبان شكل كیفیتا تغییر و تحول پذیرفته
‎‎ی همان زبان فارسی قدیم است. سرچشمههای آن بیشتر در نمود مختلف خطی محفوظ ماندهاند.
به زبان فارسی میانه دانشمندان غربی هنوز در آغاز قرن 18 حسن توجه كرده بودند. آنكتیل دیوپرون، محقق فرانسوی اولین بار كتاب « بندهشن» را منتشر می
سازد. شرق شناس نامبرده به خاطر تحقیق از هند با خود « فرهنگ پهلویك» و « فرهنگ آئیم» را به فرانسه میآورد و اسرار خط آرامی آشكار میشود.
دستیابی به قرائت خط آرامی، به سولوسترده ساسی، آ.گ. تیخسن، م. هاوگ، ر. ویشت، نیولدكی، آندریاس و دیگران و دیگر دانشمندان امكان تحقیق فراوان علمی داد. نتیجتا « اوستا» با آوانویسی اروپایی از جانب اشپیگل، « ارده ویرف نامغ» از جانب هاوگ، « دین‏كرد» از جانب پ.ب. سنجانا، «كارنامغ»، از جانب ی. ك. آنیتا به طبع رسانیده شدند. به اكثر كتب نامبرده لغات، مختصر صرف و نحو نیز ضمیمه كرده شد. ك. گ. زالمان، ا. برتلمی، ی. بلوخه، از جمله
ی محققین زبان فارسی میانه در نیمهی دوم قرن نوزده میلادی میباشند. در این دوره كتاب ك. گ. زالمان « زبان فارسی میانه» قابل ذكر است. در كتاب نامبرده آوا، لغات، صرف و نحو زبان فارسی در مقایسه با زبانهای دیگر شرح گردیده است.
هم‌چنین در جلد دوم كتاب « مبانی شناخت زبان
های ایرانی»، مسكو، 1982 تصویر همه جانبهی زبان فارسی میانه كه به قلم و.س. راستورگویوا، و ی. ك. مویاچانوا متعلق است، شامل گردیده. از كتبی كه راجع به زبانهای قدیم ایرانی در تاجیكستان به طبق رسیده است. اثر اردشیر كریماف «نصوص زبان پهلوی» (دوشنبه، 1972) و رستم جوره یوف «اتیمولوژی صد كلمه» (دوشنبه، 1965) را میتوان نام برد.
البته دوره
ی بعدی یا فارسی جدید توجه محققان و دانشمندان زیاد جهان و وطنی را به خود جلب كرده است و در رشتهی آموزش، تحقیق و تدقیق زبان فارسی كامیابیهای بزرگ علمی به دست آمده است. همزمان با ادامهی تحقیقات ادامهی تحقیقات دامنهدار در باب تاریخ زبانهای ایرانی نیز ادامه دارند. با وجود همهی این شمار زیاد عالمان و دانشمندان در رشتهی زبانشناسی و عموما ایرانشناسی موفق به كشفیات تازه به تازه میشوند.

(مردم گیاه ـ گاه
نامهی علمی و عامهای فرهنگ مردم ـ سال دوم شماره 1ـ2 سال 1994
(1373) ـ چاپ خانه پیوند ـ جمهوری تاجیكستان )
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 22 آبان 1388 :: نویسنده : علی ایتیوندی
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:58 ق.ظ

Seriously all kinds of very good knowledge.
cialis vs viagra side effects of cialis buy cialis online cheapest cialis super kamagra cialis cipla best buy tadalafil 20mg cialis patentablauf in deutschland buying brand cialis online we like it cialis price cialis generika
دوشنبه 12 آذر 1397 11:02 ق.ظ

Fantastic material. With thanks!
sialis rx cialis para comprar cialis 05 comprar cialis 10 espa241a we like it cialis price precios de cialis generico only now cialis 20 mg generic low dose cialis cialis 5 mg scheda tecnica generic cialis levitra
شنبه 10 آذر 1397 11:35 ب.ظ

Wow lots of very good data.
no prescription cialis cheap 200 cialis coupon cialis generico online cialis manufacturer coupon precios de cialis generico ou trouver cialis sur le net generic cialis review uk prix cialis once a da generic cialis cialis kaufen wo
شنبه 10 آذر 1397 10:20 ق.ظ

Thanks a lot! Lots of knowledge!

the best choice cialis woman cialis generico postepay cialis online cialis dosage amounts cialis generico in farmacia cialis tablets cialis generico en mexico cialis dosage amounts tadalafil generic trusted tabled cialis softabs
جمعه 9 آذر 1397 11:01 ب.ظ

Many thanks, Useful information.
get cheap cialis costo in farmacia cialis only now cialis for sale in us click now buy cialis brand cialis australian price cialis 30 day sample cialis authentique suisse cialis coupons printable buy cheap cialis in uk cialis generico milano
جمعه 9 آذر 1397 11:08 ق.ظ

Kudos! I like this.
cialis 5 effetti collaterali cialis generic cialis great britain generic cialis pro tadalafil tablets import cialis click here to buy cialis callus cialis generic availability cialis daily new zealand
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:59 ب.ظ

Regards. Plenty of info!

we choice free trial of cialis generic cialis at the pharmacy cialis mit grapefruitsaft 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis kaufen bankberweisung cialis uk we recommend cialis info cialis pills boards cialis 50 mg soft tab import cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:39 ب.ظ

This is nicely expressed! .
cialis 10 doctissimo cialis generico in farmacia american pharmacy cialis achat cialis en itali cialis 5 mg schweiz cialis 5 mg effetti collateral cheap cialis generic cialis at the pharmacy canadian cialis trusted tabled cialis softabs
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:09 ق.ظ

Incredible many of beneficial material.
cialis efficacit rezeptfrei cialis apotheke cialis for sale safe dosage for cialis buy cialis online cialis preise schweiz recommended site cialis kanada cipla cialis online we recommend cheapest cialis if a woman takes a mans cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:57 ق.ظ

Really quite a lot of good advice.
venta cialis en espaa buy cialis online nz cialis patentablauf in deutschland viagra vs cialis cialis with 2 days delivery cialis cuantos mg hay cialis 5 mg effetti collateral cialis generico postepay cialis tablets cialis generico online
دوشنبه 9 مهر 1397 08:54 ب.ظ

You actually suggested it really well.
click now cialis from canada ou acheter du cialis pas cher buy original cialis only best offers 100mg cialis where to buy cialis in ontario interactions for cialis cialis price thailand cialis prezzo al pubblico we recommend cialis info 5 mg cialis pharmacie en ligne
چهارشنبه 28 شهریور 1397 02:22 ب.ظ

Reliable write ups. Many thanks.
cialis generic cialis uk next day dosagem ideal cialis cialis venta a domicilio cialis pills boards overnight cialis tadalafil prices on cialis 10 mg when will generic cialis be available cialis super kamagra dosagem ideal cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:29 ق.ظ

You actually revealed this adequately.
viagra buy online is it illegal to buy viagra online online pharmacy online buy viagra online nz cheap online viagra order viagra online uk buy original viagra buy generic viagra paypal sildenafil viagra for sale online
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:55 ق.ظ

Kudos, Loads of postings.

cialis for daily use cialis tadalafil online pastillas cialis y alcoho canadian cialis cialis dosage cialis 20mg preis cf we use it 50 mg cialis dose cialis tadalafil cialis 20mg online prescriptions cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:44 ب.ظ

Seriously a lot of helpful knowledge.
cost of cialis cvs costo in farmacia cialis cialis dose 30mg tadalafilo we like it safe cheap cialis cialis en mexico precio female cialis no prescription cialis generic availability cialis 5mg billiger only now cialis 20 mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 05:49 ق.ظ

Wow loads of excellent data.
buy generic viagra paypal buy viagra pill how get viagra can you purchase viagra online viagra for sale online how do you buy viagra prescription viagra uk viagra online prices uk online pharmacy viagra buy levitra viagra
شنبه 18 فروردین 1397 03:32 ب.ظ

Great postings. With thanks!
tarif cialis france generic for cialis cialis preise schweiz cialis 5mg how does cialis work cialis purchasing acquistare cialis internet cialis price in bangalore buy online cialis 5mg the best site cialis tablets
جمعه 10 شهریور 1396 09:24 ق.ظ
Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?

I've been trying for a while but I never seem
to get there! Many thanks
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:57 ق.ظ
I read this article fully on the topic of the difference of latest and earlier technologies, it's awesome article.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : علی ایتیوندی
نویسندگان
نظرسنجی
نظر خود را در باره تارنما بگویید:
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :